SHARE

Od gradonačelnice Grada Komiže Tonke Ivčević zaprimili smo “Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1. 7. 2015. do 31. 12. 2015. godine”, te ga objavljujemo u cijelosti.

Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1. 7. 2015. do 31. 12. 2015. godine

Uvodna riječ gradonačelnice

Prema Statutu Grada Komiže, a u skladu sa zakonskim obvezama podnosim izvješće o svom radu za razdoblje od 1.7.2015. do 31.12.2015. godine. U ovom Izvješću nastojala sam ukratko obuhvatiti sve aktivnosti unutar sustava Grada Komiže, ali i u okviru suradnje sa svim partnerskim institucijama. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 3.prosinca 2015. godine prihvaćen je prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Plan sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna sukladno Županijskoj razvojnoj startegiji, budući da je izrada Strategije razvoja Grada Komiže u postuPku te još nije usvojena.

U ovom razdoblju Grad Komiža je poslovao stabilno, ispunjavao je sve svoje radne i financijske obveze, a realizacija projekata je u okvirima planiranog.

Prihodi od poreza naplaćeni su u iznosu od 2.851.113,14 kn što predstavlja 7,77% više nego u 2014.godini kada je porezni prihod naplaćen u iznosu od 2.629.643,02 kn. Ovo povećanje odnosi se na povećanje naplate poreza na promet nekretninama koji je u 2014. godini 483.498,26 kn, a u 2015. godini 855.590,32 kn. Ovo povećanje zasigurno je rezultat usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Komiže, te Urbanističkog plana uređenja Grada Komiže.

Prihod od poreza na dohodak u 2015. godini iznosi 1.602.663,20 kn što je 212.756,28 kn manje nego u 2014. godini, a rezultat je izmjene Zakona o porezu na dohodak kojim su sve jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela poreza na dohodak.

U 2015. godini bilježimo rast naplate od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 182.907,89 kn što je 8,28% više nego u 2014. godini. Porez na tvrtku naplaćen je u iznosu od 96.981,23 kn što je 20% više nego u 2014. godini.

Porez na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretninama) ostvaren je u iznosu od 968.560,82 kn što predstavlja povećanje od 40,66% u odnosu na prethodnu godinu.

Potpore iz državnog i županijskog proračuna u 2015. godini iznose 5.305.688,99 kn. U 2014. godini iznosile su ukupno 2.578.653,38 kn, što je povećanje od 51,4%. Sva sredstva uložena su u projekte koji će u daljnjem tekstu izvješća biti detaljno obrazloženi.

Prihod od imovine (koncesije, koncesijska odobrenja, zakup stambenih i poslovnih objekata, naknade za legalizaciju) je u ukupnom iznosu povećan za 27,34% te iznosi 1.028.332,01 kn.

Prihod od komunalnog doprinosa u 2015. godini iznosi 412.576,66 kn, što je 32,8% više nego u 2014. godini. Komunalna naknada je naplaćena u iznosu od 408.290,48 kn što je 6.875,63 kn manje nego u 2014. godini.

Ukupni prihod od poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 10.078.031,95 dok je u 2014. godini iznosio 7.028.612,19 kn. Ovo je najveći prihod koji je Grad Komiža ikada ostvario, a veći je od protekle godine za 30,26%.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.039.150,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.997.208,92 kune što predstavlja 90,56% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene u 2015. godini iznose 487.793,29 kn. U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u prošloj godini, ostvareni rashodi za zaposlene su veći za 20,84%. Razlog tome je zapošljavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže i komunalnog redara.

Za naknade za rad vijećnika Gradskog vijeća izdvojeno je 71.318,21 kn.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vis na kraju izvještajnog razdoblja bilo je 165 nezaposlenih osoba što je 38 nezaposlenih manje nego u prosincu 2014. godine. Treba pak napomenuti da je zbog sezosnkog zapošljavanja broj nezaposlenih osoba bio znatno manji, te je u svibnju bilo 190 nezaposlenih osoba, lipnju 165, srpnju 112, kolovozu i rujnu 108, listopadu 143, studenom 168 nezaposlene osobe. Iz ovih podataka možemo zaključiti da se turistička sezona produžila na rujan i dijelom listopad budući da tek u studenom imamo značajniji porast nezaposlenih na području grada Komiže, ali ipak znatno manji nego prošle godine.

Grad Komiža nastoji zaštititi socijalno najugroženije građane. Različite oblike pomoći koristilo je cca 30 korisnika. Sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) za pomoć za podmirenje troškova stanovanja ukupno je isplaćno 21.855,00 kn što je 40% manje nego 2014. godine. Za podmirenje troškova ogrjeva isplaćeno je 22.800,00 kn, a naknadu je koristilo 20-etak korisnika koji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb.

Za pomoć umirovljenicima ukupno je isplaćeno 30.600,00 kn a pomoć je ostvarilo 153 umirovljenika čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kn.

U 2014. godini ukupno je isplaćeno 48.000,00 kn za naknade za rođenje djeteta, te 7.001,00 kn pomoći za djecu predškolskog uzrasta. Za učeničke i studentske potpore i nagrade isplaćeno je 30.000,00 kn, a pravo je ostvarilo 12 učenika i studenata. Za kupnju udžbenika za školsku godinu 2015./2016. isplaćeno je 23.869,99 kn roditeljima učenika Osnovne škole „Komiža“ koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu za 2015. godinu, te 2.431,00 kn roditeljima učenika srednjih škola. Osnovnoj školi „Komiža“ isplaćeno je 16.880,36 kn za nabavu knjiga i nastavnih sredstava i pomagala.

Grad Komiža je zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom sufinancirao osobnog pomoćnika u nastavi i pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi za dijete s posebnim potrebama. Za tu namjenu Grad je izdvojio 7.537,80,00 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju Grad Komiža je financirao dolazak specijalista medicine jednom mjesečno na otok i to specijalist pedijatra i specijalist internist – kardiologa. Za tu namjenu Grad je izdvojio 11.739,48 kn.

Za kulturne udruge u 2015.godini isplaćeno je 76.340,00 kuna, a sredstva je koristilo 7 udruga. Za sportske udruge je u 2015. godini isplaćeno 66.000,00 kn, a sredstva su koristile dvije udruge s područja grada Komiže. Za rad preostalih udruga isplaćeno je 9.000,00 kn.

Dan Grada Komiže – Doni Svetega Mikule obilježili smo višednevnim manifestacijama, a uključile su se sve udruge i institucije na području Grada. Za tu namjenu iz proračuna je utrošeno 40.281,37 kuna. Svečanoj sjednici povodom Dana Grada nazočili su ministri Arsen Bauk i Vedran Mornar.

Za rad političkih stranaka na području Grada Komiže isplaćeno je 10.282,00 kn.

Za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Komiža“ isplaćeno je 144.051,52 kn za njihovo redovno poslovanje, te 2.000,00 kn Gorskoj službi spašavanja.

Splitsko-dalmatinska županija je izdvojila 620.400,00 kn za uređenje fasade i unutrašnjosti ambulante Komiža, što je u potpunosti realizirano. Također je odobreno 50.000,00 kn za pregradnju za učionicu posebnog razrednog odjela u Osnovnoj školi Komiža.

Uz pomoć Agencije za obalni linijski promet subvencionirana je državna linija za otok Biševo u iznosu od 114.640,53 kune.

Program „Pomoć u kući starijim osobama“ na području otoka Visa provodi se od 2008. godine, a od 1.listopada 2011. program je proširen na „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“. U izvještajnom razdoblju nastavljena je redovna provedba Programa sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Temeljna aktivnost provedbe odnosi se na pružanje usluga korisnicima u njihovim kućanstvima uz pružanje usluga dodatnih sadržaja i aktivnosti u Dnevnom boravku za starije osobe u „Bašti“. Na provedbi Programa zaposleno je 5 osoba.

Potpisan je Aneks Ugovora o pružanju socijalnih usluga kojim se Ministarstvo socijalne politike i mladih obvezuje plaćati troškove nabave i dostave gotovih obroka, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene, te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika) po cijeniku koji je definiran navedenim Aneksom.

Potpisan je Ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o financiranju provedbe projekta iz područja socijalne skrbi pod nazivom „Družimo se kreativno“ usmjerenog unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2015. godine. Temeljem ovog Projekta Centru za pomoć i njegu Komiža odobreno je 70.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je redovna provedba aktivnosti Dnevnog boravka. Korisnicima je svakodnevno na raspolaganju čitaonica dnevne i periodične štampe te korištenje prostora za slobodno druženje i društvene igre. Aktivnosti dnevnog boravka za starije osobe odvijaju se sukladno Planu rada, interesima i potrebama korisnika. Korisnicima se nude rekreativni, edukativni i kreativni radno-okupacijski te zabavni sadržaji.

Za realizaciju programa pomoć u kući starijim osobama i dnevni boravak Grad Komiža je iz svojih vlastitih sredstava izdvojio 121.833,56 kn. Osim toga sanirana je betonska ploča na objektu „Bašta“.

Za rad Dječjeg vrtića „Komiža“ u ovom izvještajnom razdoblju je izdvojeno 572.941,22 kn što je na razini prošle godine. U predškolskoj godini 2015./2016. predškolska ustanova DV „Komiža“ ostvarila je program za djecu predškolskog uzrasta od 1. do 6.-te godine života u tri odgojne skupine s ukupno 48 djece. U vrtiću su zaposlene 4 djelatnice na puno radno vrijeme i 4 djelatnice na nepuno radno vrijeme.

Za redovan rad Gradske knjižnice „Ranko Marinković“, Grad Komiža je izdvojio 163.290,70 kn od čega najveći dio otpada na plaću zaposlenika, što je 25% manje nego u prethodnoj godini.

Komunalna infrastruktura

S Nautičkim centrom Komiža d.o.o. potpisan je Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova za poslove održavanje čistoće – čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i parkova. Za održavanje i uređenje javnih površina utrošeno je 270.499,92 kn. Ovim sredstvima uređeni su svi parkovi, područje Rogači, gradske plaže i sve javne površine, te se organizira dnevno čišćenje ulica i pražnjenje kontejnera. Također je u postupku postavljanje podzemnih kontejnera na lokaciji Jurkovica i Hrvatskih mučenika za što je izdvojeno 331.068,00 kn. Provedeno je i nekoliko akcija čišćenja udaljenih plaža. Za odvoz smeća s otoka Biševa izdvojeno je 33.120,00 kn.

Za deratizaciju i dezinsekciju javnih površina, sabirnih mjesta za komunalni otpad i deponij Ščeće utrošeno je 15.750,00 kn.

Za održavanje komunalne infrastrukture: održavanje čistoće javnih površina, sanaciju divljih deponija, održavanje poljskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i održavanje hidranata Grad Komiža je ukupno utrošio 424.798,67 kn. Za elekričnu energiju za javnu rasvjetu izdvojeno je 173.888,81 kn.

Potpisan je Ugovor o zajedničkom sufinanciranju uređenja poljskih putova na području Grada Komiže u 2015. godini sa Splitsko-dalmatinskom županijom za što je odobreno 17.460,00 kuna. U tu svrhu smo potpisali ugovor s DVD Komiža o uređenju poljskih puteva Barjoška i Ravno-Stupište što je i realizirano početkom turističke sezone.

Od nerazvrstanih cesta je presvućen asfalni stoj na produžetku ulice Put Oključne. Radovi su financirani iz vlastitih sredstava, a vrijednost investicije iznosila je 14.970,00 kn.

Grad Komiža je u suradnji s Nautičkim centrom Komiža d.o.o. i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo postupak nabave dva specijalna komunalna vozila za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Komiže. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je sa sredstvima pomoći u visini od 80% opravdanih troškova ukupne nabavne vrijednosti predmetnih komunalnih vozila, te je isplaćeno 1.171.373,22 kune. Preostali dio sredstava osigurao je Nautički centar Komiža d.o.o. temeljem Ugovora o financijskom leasingu. Također je iz istih izvora nabavljena električna čistilica za što je izdvojeno 795.200,00 kn.

U svibnju 2015.godine prijavili smo se na Javni poziv za neposreno sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj projekt omogućiti će ekološki pristup selekciji određenih kategorija otpada za domicilno stanovništvo i posjetitelje grada Komiže. FZOEU je za ovu namjenu odobrio sredstva u iznosu od 151.200,00 kuna. Projekt će biti realiziran očetkom 2016.godine.

Prostorno-planska dokumentacija

Na Gradskom vijeću su usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Komiže i Urbanistički plan uređenja naselja Komiža čime su stvorene pretpostavke za budući razvoj Komiže. Donesene su i odluke o izmjenama i dopunama Odluka o izradi Urbanističkih planova radne zone „Ravno“, te Podhumlja-sjever i Podhumlja-jug, te se očekuje usvajanje navedenih urbanističkih planova do polovine iduće godine.

Također s mo donijeli Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Komiže za izradu kojeg smo podnijeli prijavu za potporu u okviru Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prrirodne vrijednosti“.

2.  Aktivnosti gradonačelnice kao nositelja izvršne vlasti

Temeljem članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti dostavila sam Ministarstvu financija Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2014.

Sukladno članku 80. Statuta Grada Komiže donosila sam odluke, zaključke, pravilnike, rješenja i opće akte u okviru svog djelokruga u skladu sa zakonom i općim aktom Gradskog vijeća.

U postupku donošenja općih akata predstavničkog tijela u pravilu sam bila predlagatelj i supredlagatelj, osiguravala izvršenje općih akata i obavljala nadzor nad zakonitošću upravnog tijela.

U izvještajnom razdoblju sam sukladno članku 89. Statuta donijela ukupno 18 akata općeg karaktera koji su objavljeni u Službenim glasnicima Grada Komiže.

Objavljeni akti gradonačelnice:
– Zaključak o sponzorstvu Osnovne škole Komiža
– Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
– Rješenje o određenju lokacije s dopuštenim prekoračenjem buke (2)
– Rješenje o određivanju drugačijeg radnog vremena Ugostiteljskog objekta
– Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku godinu 2015. roba, radova i usluga
– Zaključak o otkazivanju Ugovora o zakupu prostora
– Zaključak o pomoći za kupnju školskih udžbenika učenika Osnovne škole „Komiža“ i učenika srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
– Odluka o početku postupka javne nabave, ev.br. 1/2015
– Zaključak o sponzorstvu Kluba roditelja „Palčići“
– Odluka o prijenosu investicije sanacija i rekonstrukcija vodospreme „K 1“ na području Grada Komiže
– Zaključak o sponzorstvu Udruge „Palagruza“ za sudjelovanje u „Danima Latinskig idra 2015.“
– Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
– Zaključak o stavljanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Komiže za razdoblje 2051.-2021. godine
– Zaključak o sonzorstvu Župe sv. Nikole
– Zaključak o sponzorstvu UHVIDR-e Vis
– Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže
– Zaklučak o određivanju lokacije za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta u Komiži
– Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2016.

U obavljanju izvršne vlasti sukladno članku 45. Statuta Grada Komiže obavljala sam utvrđene poslove te donosila i pojedinačne akte koji se ne objavljuju (akti utvrđeni Proračunom Grada Komiže, Programom socijalne skrbi i internim Pravilnicima).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i ovlaštenju iz članka 45. Statuta Grada Komiže Gradskom vijeću sam predložila na razmatranje i usvajanje slijedeće prijedloge:
– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu
– Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu
– Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu
– Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2015.
– Druge Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2015.
– Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2015. godini
– Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Komiže u 2015.godini
– Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu
– Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2015.
– Program javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2016.
– Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Komiže za 2016.
– Program socijalne skrbi Grada Komiže za 2016.
– Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2016. godini
– Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Komiže u 2016.godini
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
– Proračun Grada Komiže za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
– Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu.

U okviru svojih nadležnosti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata prostornog planiranja koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju, Gradskom vijeću sam proslijedila na razmatranje i usvajanje:
– Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ravno
– Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Podhumlje – sjever
– Prijeldog Izmjena i dopuna Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Podhumlje – jug

U obavljanju izvršene vlasti sukladno članku 45. Statuta Grada Komiže Gradskom vijeću
sam predložila na razmatranje i usvajanje slijedeće prijedloge:
– Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže
– Odluka o načinu raspolaganja određenim prostorima u vlasništvu Grada Komiže
– Odluka o utvrđivanju kriterija za izračun početnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže
– Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
– Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Komižu, usklađenje 1 i Plana zaštite i sašavanja Grada Komiže
– Odluka o imenovanju članova Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Komiže
– Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Komiže
– Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova Gradskog vijeća Grada Komiže u 2016. godini
– Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika Grada Komiže i visini naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
– Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Komiže za razdoblje 2016.-2018.

Na temelju odredbe članka 47. Statuta Grada Komiže podnijela sam Gradskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

3. Aktivnosti gradonačelnice u vođenju gradskih projekata

U prošlom izvještajnom razdoblju provedene su sve aktivnosti kako bi se osigurala sredstva za realizaciju svih projekata koji su predviđeni u proračunu Grada Komiže, ali i u programima i planovima gradskih tvrtki. Pripremljene su aplikacije i zahtjevi za sve natječaje za koje se Grad mogao kandidirat.

Za sanaciju kaštela „Komuna“ kroz Program zaštite kulturnog dobra, Ministarstvo kulture odobrilo je 350.000 kn. Iz ovih sredstava provedena je druga faza konstruktivne i građevinske sanacije prvog kata, postavljene su elektro instalacije, te se uređuju podovi, prizemlje i prvi kat. Ova sredstva odnose se na dio sredstava koja je Odlukom od 16. svibnja 2013. godine Vlada Republike Hravatske osigurala kroz trogodišnji program u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn i to za građevinsku sanaciju, konzervatorske i restauratorske radove na sanaciji vanjskog plašta pročelja i prvog kata Komune. Tako smo u protekle dvije godine završili sanaciju svih pročelja, radove na stubištu, te prvu fazu konstuktivne i građevinske sanacije prvog kata.

Ministarstvo kulture odobrilo je 20.000,00 kn za izvedbu sadržaja stalne izložbe Interpretacijskog centra Ekomuzeja Komiža.

Za projekt „Digitalizacija kina“ Ministarstvo kulture odobrilo je 300.000,00 kn, a projekt se realizirao u suradnji s Nautičkim centrom Komiža d.o.o. koji je registriran za djelatnost prikazivanja filmova. U suradnj s Kinom Mediteran započeli smo, osim prikazivanja filmova u ljetnim mjesecima i zimske projekcije najaktualnijih filmova, te se po prvi put u Komiži prikazuju filmovi kiji se u isto vrijeme prikazuju i u drugim gradovima diljem Hrvatske.

U kolovozu prošle godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom turizma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2014. godine. Odobrena su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za sufinanciranje projekta „Eko muzej Komiža“. Sredstva su odobrena za izradu izvedbenog projekta produkt dizajna stalnog postava, izradu izvedbenog projekta elektroinstalacije i rasvjete, izradu izvedbenog projekta interaktivnih aplikacija, instalacija i IT dizajna i multimedije. Svi projekti su izrađeni i predani u roku, te je cjelokupan projekt „Eko muzej Komiža“ sada potpuno spreman za prijavu za financiranje iz sredstava Europske unije. Ukupna vrijednost izrade svih navedenih projekata iznosila je 517.500,00 kuna. U prosincu je objavljen natječaj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija pod nazivom Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u okviru kojeg planiramo prijaviti provedbu projekta Eko muzej Komiža, te pripremu projekta uređenja crkve Sv. Nikole (Muster) kao interpretacijskog centra komiške sakralne baštine, te samostalnog vrta kao hortikulturne atrakcije.

Do sada je na Musteru izvedena konstruktivna sanacija apside, izveden je novi pokrov crkve položen na drvenu konstrukciju nad svodovima, te je izvedena drenaža oko sjevernog ukopanog zida crkve.

Za projekt „Adaptacija i sanacija pločnika južnog dijela rive“ u Komiži odobreno je koncem svibnja od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 1.085.915 kn iz Programa razvoja jadranskih otoka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.399.375,00 kn. Proveden je postupak javne nabave te je izabran izvođač radova. Radovi su u zadnjoj fazi realizacije.

Cilj projekta: nastavak na započetom projektu adaptacije i oploćenja istočnog i južnog dijela pločnika Rive u Komiži predstavlja prioritetnu investicijsku aktivnost u 2015. godini kojoj je cilj sanacija i daljnji razvoj lučke infrastrukture, te revitalizacija centralnog dijela Komiže. Predmetno područje od izuzetnog je značaja za Grad Komižu jer predstavlja središte svih aktivnosti bilo da je riječ o poslovnom, kulturnom ili pak turističkom djelovanju.

Ciljane skupine su posjetitelji Grada Komiže te poglavito stanovnici Grada s naglaskom na manje i srednje poduzetnike koji se bave ribarstvom i turizmom, izuzetno značajnim gospodarskim granama na kojima se temelji razvoj i identitet Komiže.

Glavne aktivnosti na projektu: sanacija pločnika, elementi urbane opreme i nova javna rasvjeta.

Očekivani rezultati i koristi: opločenje postavom postojećih kamenih ploča 460 m2, opločenje postavom novih kamenih ploča 200 m2, novi elementi urbane opreme i energetski učinkovita javna rasvjeta, a sve radi izraženih ulegnuća kamenih ploča i oštećene i napuknute betonske podloge na južnom dijelu rive i potpuno dotrajale javne rasvjete, a sve u cilju povećanja razine kvalitete prostora i korištenja istog.

Opravdanost: Riva kao središnje mjesto za tijek gospodarskih aktivnosti kao i suživot svih stanovnika Grada Komiže osnovna je komponenta svih gradskih tokova. Ovim projektom njene vizure, sadržaji i tehnička izvedba izdignuti su na viši nivo te svim njenim aktivnim korisnicima na taj način pružaju ugođaj modernog eksterijera ukomponiranog sa tradicionalnim vizurama zaštićene I. gradske zone.

Projekt uređenja „Dječjeg igrališta Bašta“ odobren je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu razvoja jadranskih otoka. Ministarstvo je sufinanciralo projekt u iznosu od 435.669 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 544.586,28 kn.

Cilj projekta je realiziran te izgrađeno dječje igralište za najmlađe stanovnike grada Komiže koji su dobili svoj kutak za zabavu. Ciljane skupine su djeca i njihovi roditelji. Projekt je u potpunosti realiziran u prosincu 2015.godine.

Očekivani rezultati i koristi: Grad Komiža nema adekvatno mjesto gdje bi se zabavljali njegovi najmlađi stanovnici i stjecali nova znanja i vještine, zato je korist od ovog projekta neizmjerna. Projekt je u konačnici unaprijedio kvalitetu života na otoku, te stvorio preduvjete da Komiža postane poželjna destinacija za mlade obitelji. Lokacija dječjeg igrališta nalazi se uz Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe “Bašta”. Na ovaj način želimo potaknuti međugeneracijsku solidarnost, djeca će uvest veselje u život starijih, a stariji će prenijet svoja dragocjena znanja najmlađima.

Kako bi u potpunosti unaprijedili sustav vodoopskrbe otoka Visa, Planom upravljanja vodama za 2015. godinu osigurana su sredstva za sanaciju vodosprema u vodoopskrbnom sustavu Komiža u iznosu od 1.655.000,00 kn. Navedena sredstva predstavljaju 80% ukupnog iznosa ulaganja, preostala sredstva u obvezi su osigurati gradovi Vis i Komiža, svaki po 10%. Izvršeni su radovi na sanaciji VS Dol, VS Komiža 2, PK Komiža i VS Rukavac. U iduće dvije godine planirana je sanacija preostalih vodnih objekata na području otoka Visa. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.349.465,31 kn.

Također su odobrena sredstva od 100.000,00 kn za izradu koncepcijskog rjašenja vodoopskrbnog sustava otoka Visa.

Za projekt uređenja i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“ izvršeni su geotehnički istražni radovi kao podloga za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Za te radove grad Komiža je izdvojio 56.050,00 kuna. U rujnu 2015. godine ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole te se pristupilo izradi glavng projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“ koji je izrađen, te se očekuje njegova revizija.

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te tvrtkom Roterm smo izradili „Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Komiže“. Riječ je o planskom dokumentu za razdoblje 2016.-2018. kojim je utvrđena provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti Grada Komiže, a u skladu s EU Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta. Akcijski plan sadržava prikaz i ocjenu stanja te potrebu u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, uključujući okvirni cilj uštede energije i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izračun planiranih ušteda energije, način praćenja izvršenja plana i izvještavanja i način financiranja plana. Plan je usvojilo Gradsko vijeće Grada Komiže, uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela. Za ovu namjenu FZOEU je odobrio 70.000,00 kuna.

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda prijavil smo se na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s Projektom ugradnja javne rasvjete na komiškoj obilaznici. Za taj projekt odobreno nam je 80.000 kuna, a relaiziran je u kolovozu 2015. godine. Nabavili smo i 7 ukrasnih svjetiljki kako bi povećali broj rasvjetnih tijela u Ribarskoj ulici. Ukupna investicija iznosila je 162.492,72 kn.

Ministarstvo turizma nam je temeljem aplikacije na Fond za razvoj turizma odobrilo 200.000,00 kn za projekt „Izgradnja montažnog sanitarnog objekta za invalidne osobe sa sustavom za biološko pročišćavanje fekalnih voda“. Radi se o postavljanju sanitarnog objekta na otoku Biševo, a cjelokupni projekt u vrijednosti od 326.000,00 kn biti će realiziran do sezone 2016.godine.

Za realizaciju projekata Grada Komiže u 2015. godini Splitsko-dalmatinska županija je iz svog proračuna odobrila slijedeće programe:
– Program ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodooskrbe na području Grada Komiže – sanacija i rekonstrukcija vodocrpilišta „K1“ – 50.000 kuna,
– Zajedničko sufinanciranje uređenja poljskih putova na području Grada Komiže – 27.460,00 kn,
– Sufinanciranje radova na adataciji i sanaciji pločnika južnog dijela Rive u Komiži – 120.000,00 kn,
– Sufinanciranje po Programu tematske staze – planinarske i pješačke staze otoka Visa – 6.000,00 kn,
– Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Komiža – 12.000 kuna.

4.  Ostale aktivnosti gradonačelnice

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom proveden je projekt „Zajedno više možemo“, a radi se o preventivnim aktivnostima u Osnovnoj školi Komiža, te s Policijskom postavom Vis Protokol o suradnji u turističkoj sezoni 2015. godine o angažiranju pripadnika prometne jedinice mladeži.

Sudjelovala sam na okruglom stolu na temu „Hrvatski otoci u Europskoj uniji – problemi, izazovi i mogućnosti“ na kojem je otvoren čitav niz tema koje su po mnogočemu specifične i vezane za pojedine otoke. Unatoč tim specifičnostima, postoji puno prostora za zajedničko djelovanje.

Shodno tome, potpisan je sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Sporazum su potpisali svi gradonačelnici i načelnici na otocima Hvaru, Braču, Šolti i Visu. Nositelj projekta je općina Nerežišća, a provedba projekta podijeljena je u 4 faze: izrada studije izvodljivosti Projekta, izrada prvotne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području provedbe Projekta, potpora nositelju projekta i JLS-ima u provedbi javne rasprave i izrada konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Temeljem odluke Gradskog vijeća o kupnji nekretnine, u lipnju 2015. godine potpisala sam ugovor o kupoprodaji dijela nekretnine Zankotov paloc u Komiži. Za kupnju dijela navedene nekretnine Grad je osigurao sredstva od naplate ugovora o zakupu osnovne škole na Biševu. Zakup je naplaćen jednokratno prilikom sporazumnog raskida ugovora o zakupu navedenog prostora s Jadran – Galenskim laboratorijem d.d. iz Rijeke.

Grad Komiža je u ovom izvještajnom razdoblju otkupio dvije umjetničke slike slikara Vinka Foretića i to „Stari ribar“, ulje na platnu, dimenzija 55×65 cm, te „Portret glave muškarca“, dimenzija 27×21 cm, za što je izdvojeno 12.000,00 kuna. Grad sada raspolaže sa 7 umjetničkih slika slikara Vinka Foretića, zasigurno jednog od najpoznatijih slikara iz Komiže.

Sunčani Hvar d.d. iz Hvara donirao je Gradu Komiži defibrilator marke AED ukupne vrijednosti 7.386,74 kn koji će se rasporediti sukladno odluci Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Komiže.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Zagrebu raspisala je poziv za iskaz interesa za uključivanje u Razvojnu suradnju kroz platforme organizacija civilnoga društva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0”. Riječ je o novom tematskom fondu Nacionalne zaklade kojem je cilj osnažiti organizacije civilnog društva i potaknuti ih na zajedničko djelovanje kako bi se povećao njihov društveni utjecaj i razvili novi inovativni modeli suradnje. Uz koordinaciju Manuele Antičević 9 udruga je ponudilo svoje programa u partnerstvu s Gradom Komižom i formirana je Platforma pod nazivom Lissa. Nacionalna zaklada prepoznala je ovaj projekt kao jedinu prijavljenu platformu i odobrila u prvoj godini 80.000 kn. Aktivnosti članica Platforme provodit će se u Kulturnom centru „Ivan Vitić“, a sve u cilju osmišljavanja novih zajedničkih aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju otoka Visa i kako bi se obogatila viška svakodnevnica. Platforma Lissa mogla bi početi s radom početkom 2016. godine.

Kao predsjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Komiže sazvala sam nekoliko sjednica vijeća i dvije Skupštine TZ grada Komiže kako bi se pravodobno pripremili za turističku sezonu. Prema podacima dostavljenim od direktorice TZ, na područje grada Komiže, u hotelskom i privatnom smještaju evidentirano je do 30. rujna 2015. godine 13680 dolazaka turista koji su ostvarili 83377 noćenja, što je 1954 noćenja više nego u 2014. ili 2% više.

Kao član Skupštine „Nautičkog centra Komiža“ d.o.o. i „Vodovoda i odvodnje otoka Visa“ d.o.o. pratim rad i izvršavanje planova i programa rada iz djelokruga rada navedenih poduzeća. Također pratim rad svih gradskih ustanova, udruga građana i civilnog društva te se po potrebi uključujem u realizaciju projekata i programa.

Prema izvješću Nautičkog centra Komiža, Modru špilju je do 30. rujna 2015. posjetilo 88.500 posjetitelja što je 81% više nego lani. Na gatu Sv. Petra Krešimira IV. pristalo je 22.915 nautičara, dok ih je na sidrištu bilo 21.906, te na Biševu u Mezuportu 984 što je ukupno 46.303 nautičara što je 6% više nego prethodne godine.

Nautički centar Komiža d.o.o. je u 2015. godini proveo nekoliko velikih i značajnih investicija, kao što su izgradnja istezališta, izgradnja sidrišta u uvali Mezoporat, postavljanje novih sanitarnih čvorova i suvenirice u uvali Mezoporat, ali o tome će biti više riječi u njihovom izvješću.

U cilju daljnjeg razvoja Komiže kao turističke destinacije poticala sam organizaciju niza događaja u kulturi i sportu, a također i javna događanja, radionice, sajmove koja su organizirala udruge i institucije koje djeluju na području grada. Održani su brojni kulturni programi koji su se bazirali na promociji autohtonih vrijednosti, klapske pjesme i otočnih proizvoda. Grad Komiža je preuzeo organizaciju Rote Palagruzone u suradnji s javnom ustanovom Ars Halieutica, udrugom Palagruza i agencijom Alternatura. Uspješno je organizirana manifestacija Big Game Fishing koju je organizirao klub Big Game Croatia iz Splita uz podršku Grada Komiže i TZ Grada Komiže. Organizirane su tradicionalne manifestacije Ribarska i Biševska noć, Festival dalmatinskih klapa Omiš – večer mješovitih klapa, Dani rogača, održan je Festival mediteranskog filma i Festival orgulja otoka Visa.

U svom radu održavam svakodnevnu izravnu komunikaciju s građanima.

Putem web stranice Grada Komiže www.komiza.hr informiramo građane o aktivnostima koje grad provodi kako bi pravodobno dobili informacije i ostvarili svoja prava, te mogli sudjelovati u aktivnostima koje grad provodi.

Gradonačelnica
Tonka Ivčević, dipl.oec.